VERksamhetsberättelse
danskonsulenten region norrbotten

I danskonsulentens verksamhetberättelse sammanfattas arbetet med de olika projekt, satsningar, arrangemang och utlysningar som genomförts under året.  Där finner du även en samlad förteckning över danskonsulentens övergripande mål och uppdrag.